بیانیہ شورای مرکزی آجوئی بلوچستان!

حزيران/يونيو 01, 2022 52
ملت قھرمان عرب  الاحواز تسلیت!
مردم عزیز عبادان تسلیت!
 
ایران فاشیستی ترین رژیمی که تاریخ به خود دیده  
اشغالگرانی سیاہ دل بر کشوری اشغالگر حکم روائی میکنند،
این جانیان بجای مرحم گذاشتن بر زخمھای ملتھای تحت ستم نمک میپاشند. در ھمین چند روز پیش شاھد بودیم کہ با فرو ریختن ساختمان مترو پل عبادان بجای امداد رسانی و کمک و ھمدلی با ملت عرب الاحواز نیروھای سرکوبگر کرایہ ای بہ منطقہ فرستادند، بجای شرکت در سوگ مردم ، بر آنھا آتش گشودند، بجای امداد بہ مردم بر آنھا گاز اشک آور شلیک شد، حتی بر روی کمک رسانان و امداد گران نیز رحم نکردند.
 ایران تمامیت خواه  با مدیران پانافارس هم واره از بدو تاسیسش تبدیل به زندانی جهنمی برای ملل در بند شده که نه به جانشان رحم میکند نه به مال و هویتشان .
 
ملت شریف الاحواز ملت بلوچ را دوست خود دانستہ و در غم، اندوہ و ماتم خود شریک بدانید!
پیروز باد اتحاد ملتھای تحت اشغال ایران!
 
شورای مرکزی آجوئی بلوچستان.
 
 
#آجوئی_بلوچستان