ا‎طلاعیە مشترک احزاب و سازمانهای ملل تحت ستم ایران در پاسخ بە ادعاهای رضا پهلوی و همفکرانش

كانون2/يناير 16, 2023 204
‎رضا پهلوی و همفکرانش با انتشار پیامی مشترک خطاب بە اصطلاح بە «ملت ایران»، تلاش می کنند سوار موج گستردەء قیام و اعتراضات و خیزش تمامی ملل ستمدیدەء ایران بشوند.
‎رضا پھلوی و گروھھا و افراد ھمفکرش، با خوانش ترکیب چند ملتی دولت ایران بە« ملت ایران» و انکار وجود و ھویت ملتھای غیر فارس، بە رویکرد و سیاستی ادامە میدھند کە در یک قرن گذشتە آزمودە و بە شکست ختم شد.
ما فراموش نکردەایم کە در روزهای اخیر رضا پهلوی کە خود را وارث خاندان دیکتاتور پهلوی میداند با افتخار فاجعەی ٢١ آذر کە در آن با دستور پدرش هزاران تن از فرزندان تورک و کورد قتل عام شدند تبریک گفت.
بدون شک چنین رفتارهایی اعلام آشکار جنگ و جنایت علیە ملتهای تحت اشغال و میل بە تکرار همان سناریوهای خاندانش در  قبال جنبش رهایی بخش و فرزندان ملل تحت ستم در ایران است.
ما ملل غیر فارس تحت ستم ایران عبارتی بنام ملت ایران را هرگز نخواهیم پذیرفت، بلکه کشور به اصطلاح ایران با اشغال سرزمینهای ملل غیرفارس و با قتل و کشتار بنا نهاده شده و نه یک ملت بلکه ملل مختلف که اتفاقا اکثریت ٪۷۵ آن را تشکیل میدهند وجود دارند که انکار حقوق آنها و یا وحشت از ملت خطاب دادن آنها نه تنها سنخیتی با دمکراسی ندارد بلکه در ذات خود فاشیسم عریان و افسار گسیخته است. 
 عقب ماندەهای ذهنی که با ادعای تمامیت ارضی جعلی، هویت این ملل را انکار میکنند قطعا در بین ملل تحت اشغال ایران جایگاهی نداشته و سرانجام محکوم به شکست خواهند شد. بدیهیست کە ملل غیر فارس اکثریت مطلق به اصطلاح جغرافیای ایران را تشکیل می دهد و در سادەترین صورت این منطقه باید کشور کثیر الملله "ایران" خطاب شود. 
تا زمانیکه اوپوزیسون فارس محور حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت ملل غیر فارس تحت ستم ایران را برسمیت نشناسد با مقاومت سرسختانه ملل غیر فارس روبەرو خواهد گشت.
ما سازمانهای ملل غیر فارس  با تبریک سال نو میلادی به تمامی ملل تحت ستم درجغرافیای ایران از جمله تورک، کورد، عرب، بلوچ، تورکمن ،فارس و.‌.. 
امیدواریم سال ۲۰۲۳ سال رهایی از اشغال و سال تحقق حق تعین سرنوشت این ملل باشد. ما موکدا اعلان میکنیم که هیچ آلترتاتیوی بغیر از حاکمیت ملل بر سرنوشت سیاسی خود را برسمیت نشناخته و با تمام توان برای بر قراری دولتهای خود بە مبارزه ادامە خواهیم داد.
 
اشغالگر ایرانی دشمن اصلی ماست
تتها راه رهایی دولت ملی ماست
 
سازمانها و احزاب امضاء کننده
۱. حزب استقلال آذربایجان جنوبی
۲.جبهه دمکراتیک مردمی احواز
۳. حزب آزادی کوردستان (PAK)
۴.جبهه دمكراتيك أحواز
۵.جنبش ١٥نيسان برأي آزادي احواز
۶. بلوچستان راجی زرمبش (جنبش ملی بلوچستان)
۷. جنبش آزادی بلوچستان  FBM
۸. جبهه عربی آزادی بخش الاحواز
۹.اتحاد ملی دمکراتیک تورکمنستان جنوبی
آخر تعديل في الثلاثاء, 17 كانون2/يناير 2023 00:21